środa, 14 sierpnia 2013
Typical mistakes in English.

 

poniedziałek, 27 lutego 2012
Typowe angielskie błędy

SLAVE/ SLAVER (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: We'd been working like slavers and we got hardly any money.
Poprawnie: We'd been working like slaves and we got hardly any money.

"Slaver" to czasownik i oznacza 'ślinić się'. "Slave" to 'niewolnik'.

 

CUSTOM/CUSTOMER (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: I was cleaning the floor while Andy was serving a custom.
Poprawnie: I was cleaning the floor while Andy was serving a customer.

"Custom" to 'zwyczaj, obyczaj', 'nawyk'; w odniesieniu do klientów oznacza (rzadko) 'stałą klientelę'. 'Klient' to "customer".

 

DO/DOE (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: What doe you think you're doeing?! It's so stupid!
Poprawnie: What do you think you're doing?! It's so stupid!

"Doe" to rzeczownik oznaczający 'samicę zająca lub królika', 'łanię'.
"Do" to 'robić' ; w czasie Present Simple występuje również jako operator.

 

DEPORTMENT/DEPORTATION (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: The infringement of the law resulted in an immediate deportment order.
Poprawnie: The infringement of the law resulted in an immediate deportation order.

"Deportment" to 'sposób zachowania się' (słowo dość formalne); "deportation" oznacza natomiast 'deportację'. "Deportation order" to 'nakaz deportacji'.

 

COMPANY/COMPONY (słuchaj)

Błędnie: Jack was really anxious before the job interview at the compony.
Poprawnie: Jack was really anxious before the job interview at the company.

"Compony" oznacza 'złożony z szeregu kwadratów o naprzemiennie ułożonych kolorach'. "Company" to 'firma'.

 

HUB/BRACKET FUNGUS (słuchaj)

Błędnie: My daughter was taking pictures in the forest. The nicest one depicts a huge hub on a dead tree trunk.
Poprawnie: My daughter was taking pictures in the forest. The nicest one depicts a huge bracket fungus on a dead tree trunk.

"Hub" to 'piasta', 'centrum, ośrodek'. 'Huba' to "bracket fungus".

 

EXSPRESSIONIST/EXSPRESSIONISTIC (słuchaj)

Błędnie: Sandra is really interested in expressionist art- this album would make a great birthday present for her.
Poprawnie: Sandra is really interested in expressionistic art- this album would make a great birthday present for her.

"Expressionist" to 'ekspresjonista'; 'expressionistic' to "expresjonistyczny'.

wtorek, 01 listopada 2011
Błędy

SUSCEPTIBLE/SUSPECTABLE

Błędnie: She's really suspectable to flattery and her employees do realise it.
Poprawnie: She's really susceptible to flattery and her employees do realise it.

"Susceptible (to)" to 'podatny na', 'wrażliwy na'. "Suspectable" pochodzi od czasownika "suspect" (podejrzewać) i oznacza tyle co 'mogący uchodzić za podejrzanego'.

FEVER/FEWER

Błędnie: The baby's got a fewer. You've got to give her some medicine.
Poprawnie: The baby's got a fever. You've got to give her some medicine.

'Fewer' to stopień wyższy od 'few' (''mało, niewiele; trochę''). 'Fever' to "gorączka".

MONSTER/MONSTROSITY

Błędnie: The building designed by the team of architects was considered a monster.
Poprawnie: The building designed by the team of architects was considered a monstrosity.

"Monster" to 'potwór', "monstrosity"- 'potworność'

PLACATE

Błędnie: Sheila collects figures, shells, placates, magazines- everything you can think of!
Poprawnie: Sheila collects figures, shells, posters, magazines- everything you can think of!

"Placate" to czasownik oznaczajacy 'udobruchac'. 'Plakat' to "poster" lub "placard (afisz)".

ARTFUL

Błędnie: The atmosphere was so to say artful- lots of young talented people, bold revolutionary ideas and a wide range of performances, exhibitions and other events.
Poprawnie: The atmosphere was so to say artistic- lots of young talented people, bold revolutionary ideas and a wide range of performances, exhibitions and other events

Przymiotnik "artful" oznacza 'przebiegły, chytry', 'zręczny, pomysłowy'. 'Artystyczny' to "artistic".

LEGITIMATION

Błędnie: Don't forget to take your legitimation - otherwise you won't be allowed to enter the examination hall!
Poprawnie: Don't forget to take your student's ID card - otherwise you won't be allowed to enter the examination hall!

"Legitimation" to 'legitymizacja', 'uprawnienie'. 'Legitymacja' to "ID", "ID card", "membership card".

 

piątek, 29 kwietnia 2011
Błędy

REMEMBER/RECALL/REMIND (słuchaj) (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: I hope Titus will remember not talking about his political views when he will be visiting the Cardinal.
Poprawnie: I hope Titus will remember not to talk about his political views when he will be visiting the Cardinal.

Słowo ‘remember’ znaczy “pamiętać”. Z przyimkiem ‘to’, w konstrukcji ‘remember to (do sth.)’ znaczy “pamiętać, by (coś zrobić)”, np. ‘Please, remember to shut the door’ (“Proszę pamiętaj, by zamknąć drzwi”).

Natomiast w konstrukcji ‘remember doing sth.’ znaczy “pamiętać (z)robienie czegoś”, np. ‘It is strange – I really remember closing the door’ (“To dziwne – naprawdę pamiętam, że zamykałem drzwi”).

Słowo ‘recall’ znaczy “przypominać (sobie)”, np. ‘I can’t recall, whether I closed the door’ (“Nie mogę sobie przypomnieć, czy zamknąłem drzwi”).

Natomiast słowo ‘remind’ znaczy “przypominać (komuś coś)” albo “przypominać (komuś o czymś)”, np. ‘Remind me to close the door’ (“Przypomnij mi, żebym zamknął drzwi”), ‘The picture reminded me of the fact, that I did not lock the door’ (“Obrazek przypomniał mi o tym, że nie zamknąłem drzwi”).

MADE (słuchaj)

Błędnie: Books are made from paper nowadays, and unless the paper is of a good quality, they will disintegrate in some 30 years.
Poprawnie: Books are made of paper nowadays, and unless the paper is of a good quality, they will disintegrate in some 30 years.

Kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś rzecz została wykonana z jakiegoś materiału, mówimy ‘made of’ gdy materiał, z którego dana rzecz została wykonana nie został przetworzony, jest widoczny, np. ‘The bottle was made of glass’ („Tę butelkę zrobiono ze szkła”).

Natomiast gdy materiał został przetworzony i nie jest rozpoznawalny, używamy zwrotu ‘made from’, np. ‘My favourite perfume is made from roses’ („Moje ulubione perfumy są robione z róż”).

REMOTE/ ABANDON(ED) (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: Do you remember the remote garden over the railway station? Let’s pitch our tents there!
Poprawnie: Do you remember the abandoned garden over the railway station? Let’s pitch our tents there!

Przymiotnik ‘remote’ znaczy „zdalny”, „odległy”, np. ‘They lived in a remote village’ („Mieszkali w odległej wiosce”).

Czasownik ‘abandon’ znaczy „opuszczać”, „pozostawiać”, stąd przymiotnik ‘abandoned’ to „opuszczony (obszar)”, „wyludniony”, np. ‘It was an abandoned city’ („To było wyludnione miasto”).

BASE/BASIS (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: Trust is the base for love.
Poprawnie: Trust is the basis for love.

Wyraz ‘base’ oznacza „bazę (stały obóz)”, „bazę (główną ideologiczną podstawę)”, „bazę (główną część składową)”, „fizyczną podstawę konstrukcji”. Np. ‘Our base was located on the dark side of the Moon’ („Nasza baza znajdowała się po ciemnej stronie Księżyca”).Natomiast wyraz ‘basis’ oznacza „niezbędną podstawę”, „niezbędny element”, „zbiór najważniejszych idei”. Np. ‘Democracy is the basis for free market’ („Demokracja jest podstawą wolnego rynku”). Liczba mnoga od słowa ‘basis’ to ‘bases’.

ETIQUETTE/LABEL (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: There was no notificat on of the poisonous contents on the etiquette of the product.
Poprawnie: There was no notification of the poisonous contents on the label of the product.

Rzeczownik ‘etiquette’ oznacza „etykietę”, ale odnosi się jedynie do zachowania – to „ustalony i obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach”, np. ‘In most Western societies, etiquette is becoming more and more important attribute in determining one’s social status’ („W większości społeczeństw zachodnich znajomość etykiety staje się coraz ważniejszym atrybutem określającym status społeczny jakiejś osoby”).

Natomiast „etykieta” w sensie „nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną, znakiem fabrycznym, informacjami itp.”, „tabliczka oznaczająca” to po angielsku ‘label’, np. ‘Put labels on the suitcases, and I’ll call a taxi’ („Naklej nalepki na walizki, a ja wezwę taksówkę”).

niedziela, 24 kwietnia 2011
Błędy

GO ON DOING/ GO ON TO DO

Błędnie: In spite of the doctor's warnings, my uncle went on to smoke.
Poprawnie: In spite of the doctor's warnings, my uncle went on smoking.

"Go on" w połączeniu z czasownikiem z końcówką "-ing" oznacza 'kontynuować' "Go on" w połączeniu z bezokolicznikiem oznacza 'przejść do' (np. następnej czynności).

EMERITUS (słuchaj)

Błędnie: As an emeritus, he cannot afford certain things, which makes him feel frustrated.
Poprawnie: As an old-age pensioner, he cannot afford certain things, which makes him feel frustrated.

"Emeritus" oznacza 'honorowy' i jest to tytuł przyznawany zasłużonym profesorom. 'Emeryt' to "old-age pensioner".

PASTRY/PASTA (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: Why don't you order some pasta for dessert?
Poprawnie: Why don't you order some pastry for dessert?

"Pasta" to 'makaron'; "pastry" to 'ciasto', 'ciastka', 'ciasto surowe'.

BUTTER/BATTER (słuchaj) (słuchaj)

Błędnie: How long can you live on bread and batter? Come on, you've got to eat something nourishing.
Poprawnie: How long can you live on bread and butter? Come on, you've got to eat something nourishing.

"Butter" to 'masło'; "batter" oznacza 'rzadkie ciasto (np. na naleśniki)'.

JUBILANT (słuchaj)


Błędnie: The jubilant could not refrain from tears- he was deeply moved by the crowds who had come to celebrate his birthday.
Poprawnie: The man celebrating his jubilee could not refrain from tears- he was deeply moved by the crowds who had come to celebrate his birthday.

"Jubilant" oznacza 'radosny, triumfujący' i jest przymiotnikiem. 'Jubilata' określimy "a person celebrating their jubilee (birthday, etc.)".

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 9