sobota, 29 grudnia 2012
Potoczny brytyjski

TO PASS THE BUCK  to accuse someone else for one's own lack of success;

obarczać kogoś winą za własne niepowodzenie

He passed the buck in saying his parents never gave him a good start in life.

Obarczył winą swoich rodziców mówiąc, że nie zapewnili mu dobrego startu.

 

TO PEEPER SOMEONE WITH QUESTIONS  to ask someone a series of questions in rapid succession

zasypać kogoś pytaniami

During the last corruption scandal the politician was peppered with questions.

Podczas ostatniej afery korupcyjnej ten polityk został zasypany pytaniami.

 

TO BE IN A PICKLE to be in a mess or chaotic disarray;

pełan bałaganu, nieuporządkowany

Your habit of collecting newspapers and magazines has left your room in a right pickle!

Twój zwyczaj zbierania gazet i czasopism doprowadził do niezłego bałaganu w twoim pokoju!


AS SLIPPERY AS AN EEL difficult to trap, corner or catch;

śliski jak węgorz; trudny do schwytania

I couldn't get her to admit a thing. She's as slippery as an eel!

Nie mogłem skłonić jej, by przyznała się do czegokolwiek. Jest śliska jak węgorz!
ALL THE RAGE in vogue, sought-after, trendy;

ostatni krzyk mody, modny

In China building skyscrapers is now all the rage.

W Chinach budowanie drapaczy chmur jest teraz ostatnim krzykiem mody.

 

piątek, 11 listopada 2011
Potoczny brytyjski.

TO MISS THE BOAT (BUS)to waste an opportunity;

stracić / przegapić okazję, szansę

Thirteen years after graduation, and I still haven't found a proper job. Guess I've missed the boat.

Minęło trzynaście lat, od kiedy skończyłem studia i wciąż nie znalazłem odpowiedniej pracy. Chyba przegapiłem okazję.

TO BE A BAG OF BONES to be reduced to almost skin and bone through sickness or undernourishment;

wyglądać jak skóra i kości

Christian Bale was a real bag of bones in his new film, "The Machinist".

Christian Bale wyglądał jak skóra i kości w swoim nowym filmie "The Machinist".

TO BE UP WITH THE LARK
to be up early in the morning;

wstawać wcześnie rano

You're up with the lark! Going anywhere special?

Wstałeś bardzo wcześnie! Wybierasz się dokądś?


NO ROOM FOR DOUBT
to have a feeling of outright conviction

nie mieć cienia wątpliwości

The 2004 elections in Ukraine were rigged. There's no room for doubt.

Wybory na Ukrainie w 2004 roku zostały sfałszowane. Nie ma co do tego cienia wątpliwości.


A NO-GO AREA
unsafe territory, an area to avoid

niebezpieczny teren

Gangs armed with golf clubs have made parts of the UK no-go areas - like Tower Hamlets next to the City of London.

Gangi uzbrojone w kije golfowe zmieniły części Zjednoczonego Królestwa w niebezpieczne tereny- jak Tower Hamlets pod Londynem.

TO KEEP SOMETHING LOW-KEY to draw little attention, to keep things quiet;

przyciągać jak najmniej uwagi, nie rozgłaszać sprawy

The Russian authorities are trying to keep a lot of things low-key after the school massacre in Beslan.

Rosyjskie władze starają się nie rozgłaszać wielu spraw po rzezi w szkole w Biesłanie.

niedziela, 24 kwietnia 2011
Potoczny brytyjski

A BLANK CHEQUE

carte blanche, zgoda na zrobienie wszystkiego, co konieczne

The young film director was given a blank cheque by Universal Pictures, to make the greatest blockbuster film in recent years.
Ten młody reżyser dostał wolną rękę od Universal Pictures, by zrobić największy przebój ostatnich lat.

TO SWIM WITH THE TIDE

być jak chorągiewka

M
ost people just swim with the tide and allow the Government to tax them out of existence and big companies pay them poor wages.
Większość ludzi jest jak chorągiewka i pozwala rządowi opodatkowywać się na śmierć, a duże firmy płacą im nędzne pensje.

TO BE PUSHED/ PRESSED FOR THE TIME

spieszyć się, mieć mało czasu

I've got this translation deadline for the end of the month and I'm really pushed for time. I'm. even working through the night!
Termin na oddanie tłumaczenia upływa mi pod koniec miesiąca i naprawdę brak mi czasu. Pracuję nawet w nocy!

TO DO TIME

garować, odsiedzieć

I've done my time. Now I just want to fit back into society and live an honest, normal life.
Swoje odsiedziałem. Teraz chcę wrócić na łono społeczeństwa i wieść uczciwe, normalne życie.


A GAP YEAR

rok wakacji (rok przerwy między szkołą średnią a studiami spędzony na podróżach i zdobywaniu doświadczenia)

I'm going to Australia for my gap year before commencing studies at Oxford Uni.
Po szkole średniej wybieram się na rok do Australii, zanim będę kontynuował naukę na Oxford

AN ELEPHANT MEMORY

pamięć jak u słonia, pamiętliwość

He never forgot you insulting him at their wedding 30 years ago. He's got an elephant's memory.
Nigdy ci nie zapomniał tego, że obraziłeś go na ich ślubie trzydzieści lat temu. Ma pamięć jak słoń.

wtorek, 01 marca 2011
Potoczny brytyjski.

 

TO LOOK LIKE A STICK INSECT

być chudym jak szczapa


Are you sure she's not anorexic? She looks like a stick insect these days - and not so long ago was such a cheerful, healthy-looking girl.


Jesteś pewny, że ona nie jest anorektyczką? Jest chuda jak szczapa; a jeszcze nie tak dawno była wesołą, zdrowo wyglądającą dziewczyną.

A TOFFEE -NOSED PERSON (MILDLY DEROGATORY)

ważniak, arystokrata (lekko negatywne)


From the moment she begins speaking you know straight away she's a toffee-nosed person. Even her nose points a little upwards sometimes!


Już od pierwszej chwili, gdy zaczyna mówić, wiesz doskonale, że z niej ważniak. Nawet nos ma czasem lekko zadarty!

TO PUT OUT FEELERS

zasięgać opinii


Before we start charging people to come into the city centre in their cars, let's put out some feelers to check for a possible backlash.


Zanim zaczniemy pobierać opłaty od ludzi za przyjeżdżanie do centrum miasta samochodem, zasięgnijmy opinii, by wybadać możliwe sprzeciwy.

TO GET ONE'S TEETH INTO

wgryzać się w, koncentrować się na


You know, I think you should set them harder homework - something for your pupils to really get their teeth into!


Wiesz, sądzę, że powinieneś wyznaczyć im trudniejszą pracę domową coś, w twoi uczniowie będą się mogli porządnie wgryźć!

A DROP IN THE OCEAN

kropla w morzu


We're grateful for what you've done to help our cause, but I'm afraid it's just a drop in the ocean.


Jesteśmy wdzięczni za to, co zrobiliście, by pomóc naszej sprawie, ale obawiam się że to kropla w morzu (potrzeb).

niedziela, 19 grudnia 2010
Potoczny brytyjski.

TO BAND OVER BACKWARDS  to make huge efforts to help or oblige someone

dawać z siebie wszystko


I've never met a nicer person in my life. She just bent over backwards to help me find a job when I moved here.

Nigdy w życiu nie spotkałem sympatyczniejszej osoby. Dała z siebie wszystko, by pomóc znaleźć mi pracę, gdy się tu przeprowadziłem.

 

TO KICK ONESELF to be very annoyed at oneself

 robić sobie wyrzuty, być na siebie złym


I could just kick myself for not buying a house there before the property boom started.

Mogłem się tylko wściekać na siebie, że niekupiłem tam domu, zanim się zaczął boom budowlany.

 

TO THROW IN THE TOWEL  to throw in the towel


poddać się


After trying for years to be a successful actor in the end he just threw in the towel and got a job as a salesman.


Po wielu latach prób odniesienia sukcesu w aktorstwie w końcu się poddał i zaczął pracować jako sprzedawca.

 

TO GET THE SHOW ON THE ROAD to get something organised or put an idea into effect

wcielać w życie


OK, so we've planned it to the smallest detail. Now let's get the show on the road.

No dobra, zaplanowaliśmy wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Wcielmy to teraz w życie

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 8